PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju

Korugovane (rebraste) dvoslojne cevi za ulicnu kanalizaciju proizvode se od neomeksanog polivinilhlorida ( PVC-U) i namenjene su za odvod atmosferske i fekalne kanalizacije. PVC je visoko kvalitetan materijal otporan na mehanicke udare, na abraziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkalija, jedinjenja soli, sulfata, alkohola i mnogih drugih hemikalija.

Zadovoljavaju uslove kvaliteta utvrdene standardima SRPS EN 13476-3 i DIN 16961.

Cevi sa duplim zidom, ojacane spoljnim rebrima, lakse su od PVC UK cevi za istu primenu i do 40% (u zavisnosti od precnika).

lmaju dobre hidraulicke karakteristike zbog glatke unutrasnje povrsine koja ima mali koeiicijent trenja.

Veoma su izdrzljive pri mehanickim kretanjima zemljista. Dobar su elektricni izolator. Lako se ugraduju i imaju dug vek trajanja sa malim zahtevima na odrzavanju.

Ne mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrze veliki procenat benzina, acetona i benzola (organskih rastvaraca).

Spajaju se medusobno integrisanim mufom i gumenim prstenom, pri cemu gumeni prstenovi obezbeduju potpunu zaptivenost.
PVC korugovane cevi i prate6i spojni elementi od PVC- a mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od O °C do + 60 °C.
Korugovane PVC cevi se proizvode za standardne klase obodne krutosti SN4 (4kN/m2) i SNS (8kN/m2), a za potrebe nestandardnih projekata proizvode se i za ve6e vrednosti obodne krutosti – do SNlO.
Nazivni precnici DN (spoljasnji precnici OD) cevi su od DN 200 do DN 500 mm, duzina od lm do 6 m iii prema zahtevu kupca.
PVC korugovane cevi su crveno – braon boje (RAL 8023) i nose slede6e oznake:

  • Oznaka standarda: SRPS EN 13476-3,
  • Spoljasnji precnik DN/OD,
  • Vrsta materijala: PVC-U,
  • Oznaka SN,
  • Znak proizvodaca,
  • Godina proizvodnje.

Preporucuje se da se poslovi ukljucujuci postavljanje cevovoda poverava profesionalnim izvodacima specijalizovanim za takve poslove. Dubina kanala za polaganje cevi se kre6e od 1m-6m, u zavisnosti od terena za polaganje cevi i karakteristika cevi. Pri polaganju cevi dilataciju cevi treba uzeti u obzir.

Za instalaciju koristiti standard SRPS EN 1610. Cevi u kanal se uvek polazu od najnize kote dna kanala prema najvisoj. Secenje cevi uvek treba da se izvede u ravnoj liniji.

Cevi se spajaju rucno. Povezivanje cevovoda se vrsi sa integrisanim mufovima i zaptivnim prstenovima. lnstalaciju cevovoda vrsiti pri spoljnim temperatur­ama min +5°C. Cevi se ne smeju vuci po zemlji iii ostrim povrsinama. PVC je neotporan na niske temperature pa pri manipulaciji ispod 0°C mora se posvetiti posebna paznja.

PVC cevi se moraju zastititi od UV zracenja, ali zracenje ne dovodi do narusavanja fizikalnih i mehanickih svojstava vec samo utice na posto­janost boje.
Prema zahtevu kupca proizvode se i vareni spojni elementi za ulicnu kanalizaciju prikazani.