HDPE cevi za vodu

Polietilenske vodovodne cevi koje se koriste za izgradnju vodovodnih sistema proizvode se od polietilena visoke gustine PESO iii PElOO iii PE 100-RC prema SRPS EN 12201 (MRS 8 MPa odn. MRS 10 MPa) čiji kvalitet garantuje da će i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje. Polietilenske cevi su namenjene za javno, privatno i industrijsko vodosnabdevanje, za izgradnju ukopanih i nadzemnih cevovoda i cevovoda pod vodom, kao i instalacija unutar zgrada i van njih.

Dozvoljeno je trajno toplotno opterećenje do +60°C, a trenutno do +80°C. Otporne su na niske temperature. HDPE ima izvrsnu hemijsku otpornost, što znači da je otporan na jake kiseline i baze. Takođe su otporni na blaga oksidaciona i reduk­ciona sredstva.

Prednosti cevi proizvedenih od PESO I PElOO materijala:

 • Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom,
 • Nemaju uticaj na miris i ukus vode,
 • Ne hvata se kamenac i shodno tome ne dolazi do smanjivanja protoka tokom dugoročne upotrebe,
 • Cevi SU postojane na UV zrake i na temperature od -30°C do +60°C,
 • lmaju visoku otpornost na abraziju,
 • Vrlo su niski gubici pritiska jer je koe1icijent trenja lOx manji nego kod čeličnih cevi,
 • Lako se nastavljaju,
 • Lake su za transport i rukovanje.

Polietilenske cevi su namenjene za javno, privatno i industrijsko vodosnabdevanje, za izgradnju ukopanih i nadzemnih cevovoda, kao i instalacija unutar zgrada i van njih. Za javno vodosnabdevanje, cevi su definisane projektima koji imaju vodoprivrednu saglasnost, dok za privatno i industrijsko vodosnabdevanje ne postoje ograničenja u pogledu upotrebe određenog pritiska. Dozvoljeno je trajno toplotno opterećenje do +60ºC, a trenutno do +80ºC. Otporne su na niske temperature. Imaju glatku spoljašnju i unutrašnju površinu. Nazivni (spoljašnji) prečnik cevi je od DN 20 do DN 500 mm, a radni pritisak od 4, 6, 8, 10, 12.5, 16, 20 i 25 bara. Standardno su crne boje sa koekstrudiranim plavim linijama i nose sledeće oznake:

 • Oznaka standarda: SRPS EN 12201,
 • Nazivni prečnik x debljina zida,
 • Oznaka SDR,
 • Vrsta i tip materijala,
 • Radni pritisak, PN,
 • Znak proizvođača i godinu proizvodnje.

Cevi proizvedene od materijala PElOO-RC namenjene su za ugradnju i polaganje u kamenitim terenima, pri čemu nije potrebna pešča­na podloga i naknadno popunjavanje iskopa. Prednosti cevi proizvedenih od PElOO-RC materijala su:

 • Otpornost na tačke opterećenja,
 • Otpornost na brzo širenje pukotine,
 • Najveća pouzdanost proizvoda,
 • Kompatibilnost sa klasičnim PE cevima.

Cevi su jednoslojne sa homogenim presekom zida, imaju glatke unutrašnje i spoljašnje površine. Boja cevi je crna sa plavim uzdužnim koekstrudiranim linijama.

Cevi prečnika DN 20 – 110 (mm) se mogu proizvoditi i kao dvoslojne, sa belim unutrašnjim slojem.

Cevi su označene trajnom oznakom na svakih 1 m duzine, prema standardu SRPS EN 12201-2:2014:

 • Oznaka standarda: SRPS EN 12201,
 • Nazivni prečnik x debljina zida,
 • Oznaka SDR,
 • Vrsta i tip materijala,
 • Radni pritisak, PN,
 • Znak proizvodača i godina proizvodnje.

Nazivni DN (spoljasnji OD) prečnik cevi je od DN 20 do DN 630 mm, a radni pritisak od PN 4, 6, 8, 10, 12.5, 16, 20 i 25 bara.
Pakuju se u koturovima od 50 do 300 metara iii u šipkama od 6 i 12 metara (zavisi od precnika i pritiska). Najmanji prečnik bubnja za namotavanje cevi mora biti 18 x d i takav da je ovalnost cevi sačuvana.
lzabrani nazivni (spoljasnji) prečnici i debljine zidova u skladu sa izabranim nazivnim pritiscima dati su u tabeli. Vrednosti navedene u tabelama i kvalitet cevi odgovaraju standardu SRPS EN 12201.

Polietilen je žilav i elastičan materijal kojim se mora rukovati pažljivo, cevi se ne smeju vući po zemlji iii ostrim površinama. Polietilenske cevi se skladište pod krovom iii na otvorenom prostoru, pošto su otporne na dejstvo ultravioletnih zraka i na temperature: -30° C do +60 ° C

Cevi se polazu u zemlju u kanalima na dubinama, koje zavise od vrste cevi i terena za polaganje cevi a koje propisuje projektant. Za polaganje cevi u zemlju dubina kanala se kreće od 0,8 m do 1,2 mu zavisnosti od konfiguracije terena za polaganje cevovoda i prečnika cevi.
Povezivanje cevovoda se vrsi rastavljivim i nerastavljivim vezama.

 • Rastavljive veze su spojevi sa spojnicama, tuljcima i letećim prirubnicama.
 • Nerastavljive veze se ostvaruju postupcima sučeonog iii elektrofuzionog zavarivanja

Raspolažemo savremenom, atestiranom opremom i atestiranim variocima za sučeono zavarivanje vodovodnih cevi.
Za instalaciju cevovoda koristiti standard SRPS EN 805.
lnstalaciju cevovoda vršiti pri spoljnim temperaturama min + 5°C.
Po završetku instalacije, sistem cevovoda treba ispitati postupkom koji odreduje projektant, u skladu sa SRPS EN 805, tačka 11.

PE fiting:
Proizveden od istog materijala kao i same cevi, sto omogućava posebno siguran spoj i efikasan spoj. Standardne grupe proizvoda fabrikovanog fitinga su: tuljak, luk, prave i kose račve i reduciri. Moguća je izrada elemenata po zahtevu kupca.
Svaki cevovod mora se podvrgnuti ispitivanju pod pritiskom, kako bi se osigurala celovitost cevi, spojeva i fazonskih komada i ostalih komponenti.