PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju

Pvc Jenoslojne Cevi Main

Cevi za uličnu kanalizacijuaciju se proizvode od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-a). Kvalitet PVC-a zadovoljava uslove kvaliteta utvrđene standardom SRPS G.C6.502.\r\n\r\nPVC je visoko kvalitetan materijal, pa su cevi i spojni elementi, napravljeni od PVC-a, otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje kiselina, alkalija, jedinjenja soli, baza, sulfata, alkohol i mnoge druge hemikalije. Mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0ºC do +60ºC. Otporni su na mehaničke udare. Dobar su električni izolator. Životni vek im je preko 50 godina.\r\n\r\nNe mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrže veliki procenat benzina, acetona i benzola. Spajaju se međusobno natičnim naglavkom (mufom) i gumenim prstenom koji obezbeđuje potpunu zaptivenost.\r\n\r\nPVC UK cevi i spojni elementi se koriste za izgradnju cevovoda koji se montiraju u zemlju ili površinski na slobodnim ravnim površinama. Služe za odvod otpadnih i atmosferskih voda. Koriste se i za odvod otpadnih industrijskih voda; za instalacije slobodnog (gravitacionog) režima tečenja i instalacije niskog pritiska. Cevi se izrađuju u kvalitetu S-25 i S-20. Primena kvaliteta zavisi od mesta polaganja i od vrste podloge. Korisna dužina cevi je dužina cevi bez dubine naglavka.\r\n\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n